ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלו

ב"ה, ר"ח אלול, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה מנחם אב, השואל האם מחויב בן ישיבה באה"ק ת"ו להתגייס שמה בצבא.

- לפלא הספק בעיניו ועד שצריך לישאל ממרחק, והרי ידוע וגם מפורסם פס"ד הברור של רבני ישראל

וכמובן - מבוסס הוא בתורתנו תורת חיים,

אשר בני ישיבה אין לגייסם ולא יצאו בצבא. ולימודם תורתנו הקדושה בהתמדה ושקידה - מגין ומציל על ארצנו הקדושה ת"ו ועל הדרים עלי'.

בברכה כוח"ט.

ז'תשלו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 448.