ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלז

ב"ה, א' אלול, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ה מנחם אב,

ונעם לי לקרות בו אשר סממני הרפואה הביאו תועלת, ויהי רצון שיביאו לרפואה קרובה וגם שלימה.

לכתבו איך עליו לפרוע חובו - הנה הוא על ידי הפצת היהדות המסורתית בסביבתו ובכל מקום שידו מגעת והרי זהו מילוי החוב הפנימי של כאו"א בתכ"י, וכדברי חז"ל אני נבראתי לשמש את קוני.

שמזה גם מובן שביכולת כאו"א הוא, שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א