ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלח

ב"ה, א' אלול, תשכ"א

ברוקלין.

מר צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ז מנ"א... נעם לי לקרות במכתבו אודות פעולות ככתבו בהמגמה של ופרצת, והרצאות על נושאי חב"ד, אבל התקוה חזקה שאין מסתפק כלל בהאמור, שהרי אין זה בערך לדרישת והכרח השעה, וכנראה במוחש על כל צעד ושעל איך שכו"כ מאחב"י רעבים וגם צמאים ונפשם בהם תתעטף, עד כדי כך שאין יודעים במה ירוו את צמאונם ולהשביע הרעבון שלהם, שזהו מדריגה ירודה עוד יותר ברעבון וצמאון, וק"ל. שמזה מובן שגם הכרח הפעולה בזה גדולה פי כמה, וביחד עם זה האחריות והזכות.

ובפרט שהימים ימי רחמים ורצון כימים הראשונים ימי חדש אלול, ואשר המלך - ממה"מ הקב"ה - נמצא בשדה ומקבל את כל אחד בספ"י (עיין לקו"ת פ' ראה ד"ה אני לדודי, לב, ב).

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ז'תשלח

מר צבי שי': ברונשטיין, כפר חב"ד.