ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלט

[א' אלול תשכ"א]

במענה למכתבו מכ"ז מנ"א, בו כותב אודות הצעת הנהלת ישיבת תומכי תמימים להיות מדריך והתחיל בזה והצליח.

ובודאי אף שאינו מזכיר עד"ז, לומד הוא גם לעצמו הן נגלה והן חסידות, ובאופן זה ימשיך להדריך בני ישראל.

וכידוע פתגם מורנו הבעש"ט, אשר אהבת השי"ת לישראל היא עוד יותר מאהבת הורים לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם,

ולחנכם על טהרת הקדש, וידועה תורת רבנו הזקן שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה (עיין תורה אור בתחלתו).

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וזכות הנ"ל תעמוד לו למילוי משאלות לבו לטובה.

ז'תשלט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 356.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ז'תקסט, ובהנסמן בהערות שם.