ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשמ

ב"ה, ב' אלול, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז מנ"א.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון ע"פ מ"ש את בתי נתתי לאיש הזה שיקוים בזה כל הנ"ל, ז.א. שיהי' נתתי - מרצונו הטוב, לאיש - חשוב וצדיק (ראה שמות ב, א. זח"א רנז, א).

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

כיון שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט אשר כהן הוא.