ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשמא

[ב' אלול תשכ"א]

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה מנ"א, ושלשת המכתבים שקדמו לו.

ולפלא גדול מה שמתרגש ממכתב שקבל, ושרוצה לפרשו כאילו חל שינוי ביחס שלי אליו.

והנה פשוט - שאין אני אחראי למה שאחר כותב. כן - לא חל שינוי ביחס שלי אליו. וכמו מלפנים כן גם עתה, תקותי שמתעסק בהווה (ובעתיד) בהפצת עניני חסידות בסביבתו ובעירו ובכל מקום שידו מגעת, ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב, ובאופן דמוסיף והולך.

ולכתבו על דבר פעולות של איש אחר בעיר וכו' - די מספיק עבודה בהפצת המעינות והיהדות בשביל שניהם; ויספיק גם לעוד כמה וכמה, באם היו נמצאים...

תקותי שכיון שנכנסנו לחדש אלול, יתחזק גם הוא בבטחונו בהשם יתברך המשגיח על כל אחד בהשגחה פרטית, שהרי מתחילים לאמר פעמים בכל יום, לדוד ה' אורי וישעי וגו'.

ז'תשמא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 474.