ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשמב

[ג' אלול תשכ"א]

במענה למכתבה מר"ח אלול, בו כותבת ע"ד יום הולדת שלה, וגם אודות מקום לימודה - שאינו ב... מפני שלדעתה מוסד חינוך אשר ב...אינו באותו הרמה.

ומובנת הפליאה והתמי' ובפרט בידעי ביתה, בית חסידותי וחינוכה מסוג זה, שעפי"ז צ"ל ברור בדעתה ובהחלט שהרמה הכי גדולה הוא זה - מה שהמוסד מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, והפי' בודאי שלא הידיעה עיקר, כי אם התוצאות - שתהיינה מתאימות לתפקיד האדם בעולמו, כדברי חכמינו ז"ל, אני נבראתי לשמש את קוני, שמילוי התפקיד תלוי במדת היראת שמים שבהחינוך ובהעזר מלמעלה, בסייעתא דשמיא.

וכיון שככתבה נכנסת בשנה החדשה, אשר רוב שנים יודיעו חכמה, יהי רצון מהשי"ת, שיעמידה על האמת, שראשית חכמה - יראת ה' להתחנך במסגרת חסידותית, בד' אמות של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבודאי על ידי זה יוסיף בהתעוררות רחמים רבים גם בהנוגע לשאר עניני'.

ויהי רצון שתמורת זה, שבטח היו כאלה שלמדו ממנה בהנוגע למוסד חינוכם כנ"ל, הנה מכאן ולהבא תשמש דוגמא חי' לבת חסידותית - בחינוכה ומקום המצאה, כוונתי כפשוטה, חינוך במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, כאמור לעיל.

בברכה לבשו"ט בהקדם ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

ז'תשמב

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 418.