ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשמג

ב"ה, ה' אלול, תשכ"א

ברוקלין.

האברך יוסף שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ה מנ"א, ר"פ ודו"ח מהקייטנא אשר בכפר חב"ד.

ואשרי חלקו וחלק כל המדריכים שיחיו, בתוככי כללות ההנהלה שי' שזכו לעסוק בהאמור, שנקודתה הפנימית, קירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים.

וידוע פתגם הבעש"ט, אשר אהבת השי"ת לבן ישראל, היא גדולה באין ערוך מאהבת הורים זקנים לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם להבדיל.

ובפרט שרואים במוחש, אשר הדרכת ילדים בימי החופש, שפנוים מהשפעה אחרת ונמצאים כל שעות היממה באותה האוירה ובאותה ההשפעה, חודרת בעומק יותר ורישומה ניכר לאורך זמן יותר, מאשר לימודם בבית הספר וכו'.

ויהי רצון אשר כמאמר רבנו הזקן (תו"א בהתחלתו) שעי"ז נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, יתוסף כהנ"ל, בלימוד לעצמו במשך זמן הבע"ל ומתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט

מ. שניאורסאהן

ז'תשמג

האברך יוסף שי': הרטמן, לוד.