ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשמה

ב"ה, ח' אלול, תשכ"א

ברוקלין.

...ובהמצאנו בחדש הרחמים והרצון, אשר כלשון רבנו הזקן (בלקו"ת רד"ה אני לדודי ודודי לי, דברים לב, ב) המלך נמצא בשדה ומקבל את כולם בספ"י וכו'.

יהי רצון שבכל הנ"ל יהי' כימים הראשונים ברצון בשלימות. ימי היות עניני חב"ד בשלימותם וכלשון אגה"ק הידוע, בכל המציאות העצם וההתפשטות וכו'.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.

ז'תשמה

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 496.

וכלשון אגה"ק הידוע: אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"א אגרת קי.