ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשמו

[ט' אלול תשכ"א]

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מד' אלול עם הפ"נ המצורף שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

ולפלא על אנ"ש וביחוד התמימים, שלמרות שכמה פעמים העירותי שלולי התרגלו לכתוב בשו"ט בטוב הנראה והנגלה, אשר כו"כ הזדמנויות ישנם בזה, בודאי שזה הי' ממעט בההזדמנויות לכתוב מענינים שהם מחסדים המכוסים. ולע"ע לא ניכרת הזזה בזה.

ובהמצאנו בימי רחמים ורצון אלו, יהי רצון שגם בזה ישתנה הדבר מן הקצה אל הקצה, ז.א. שחסדים המכוסים יתגלו, ואך טוב בטוב הנראה יבשרו איש לרעהו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ז'תשמו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 420.

כמה פעמים הערותי: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רסד. ובכ"מ.