ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשנ

ב"ה, י"ג אלול, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר עזריאל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' אלול, ולפלא ההפסק מעת קבלת המברק שלו, ועכ"פ אין צועקין על העבר.

ולכתבו אודות תפילין בבתים ריקים בקשר עם חוה"מ, האריך בזה בספר אות חיים ושלום להרה"צ הרה"ג כו' ממונקאטש סי' ל"ח סק"א ואין הענין פשוט כלל וכלל אפילו לאלו המצדדים לזה. וכמה ששוללים הענין מטעמים חזקים*

...לכתבו אודות נסיעה מקופנהגן בעתיד הקרוב, ואולי עוד על שבת מברכין חשון.

לכאורה - מצד הענין הרבנות, שככל ענין חדש צריך זמן עד שיסתדרו הענינים בקביעות, ובפרט שקשור יהי' עם סידור (בשינוים) ענין הישיבה והחדר וכו' וכו' עכ"פ חדשים אחדים צריך להיות על אתר. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים ובהקדם ובפרטיות הדרושה, ולכוח"ט.

ז'תשנ

מוה"ר עזריאל שי': חייקין, קופנהגן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תרז, ובהנסמן בהערות שם.

תפילין.. חוה"מ: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'שה.