ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשנב

ב"ה, ח"י אלול, תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

אל המארגנים קבוצת הנסיעה לכאן, בימי

הרחמים והרצון, ולימי הרחמים והרצון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

על יסוד מאמר חז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, באתי בזה להעיר, אשר הכתוב אשתקד, בעניני התעוררות תורה ומצות, בקשר לנסיעה לכאן, והסדרים שלה, בתקפו גם השנה זו.

ואדרבה - עפ"י הציווי להעלות בקדש, בטח יוסיפו בזה, כאו"א לפום שיעורא דילי',

והרי הובטחנו - כל המוסיף מוסיפין לו.

והרי בעניני טוב וקדושה, שגם עניני הגוף של ישראל עם קדוש נצטוה האדם לעשותם קדושה,

ככל שיהי' המצב טוב, יש להוסיף, הלוך והוסיף הלוף ואור.

ובודאי למותר להעיר, אשר בהנ"ל הם גם הענינים הקשורים בהשפעה על הזולת, ואדרבה, כיון שואהבת לרעך כמוך - כלל גדול בתורה,

וידועה תורת רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, אשר ואהבת את ה"א - ואהבת לרעך כמוך, חד הוא. וק"ל.

ובעמדנו ביום הולדת שני המאורות הגדולים, הבעש"ט ואדה"ז, יהי רצון שיאירו את חיינו, ועד לחיי היום יומיים, בהנוגע למחשבה דבור ומעשה למטה מעשרה טפחים.

וגם בזה יהי' באופן דמוסיף והולך ואור, עדי יקוים היעוד, דלילה כיום יאיר,

בעבודת האדם לקונו ובאופן דמלמטה למעלה - להפוך חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא,

אשר הדיוק בזה להפוך, שהחשוכא ומרירו הם עצמם יעשו נהורא ומיתקא,

ועי"ז יעשה כן בעולם - שיהפך חשך העולם הוא עצמו לאור, אשר הלילה עצמו יאיר, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בעגלא דידן.

המצפה לבשורות טובות בכל האמור וחותם בברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

ז'תשנב

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 354 וחלקה בחכ"ד ע' 419.

הכתוב אשתקד: לעיל חי"ט אגרת ז'תיב.