ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשנג

ב"ה, כ"ב אלול, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מי"ז אלול, בו כותב ראשי פרקים אודות לימודו עתה וכן בנוגע למצב רוחו.

ולכתבו האם יכול להיות כלי לאלקות וכו' לקיים מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו, לעבודת ה' בשמחה וכו'.

ולפלא גדול השאלה בדבר הפשוט, שהרי כל האמור הם עיקרי ויסודי תורתנו הק' אשר תורת חיים היא, ובודאי ובודאי אשר שייך הוא לכל האמור וגם מחויב בזה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון, וכמו שכתוב, ובחרת בחיים.

אלא שככל הציווים שבתורה נאמרו גם כן בלשון הבטחה לעתיד, כי הבא לטהר מסייעין אותו, והובטחנו בל ידח ממנו נדח, ולא עוד אפילו כשאדם מקדש את עצמו רק מעט מלמטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

ומסוגלים ימים אלו להזזה עיקרית בכל האמור, שהרי הם ימי רחמים ורצון, וכמבואר בארוכה מרבנו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, אשר המלך (מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא) נמצא בשדה ומקבל את כולם בסבר פנים יפות וכו' (עיין לקוטי תורה ד"ה אני לדודי, לב, ב. עיין שם באר היטב).

בברכה לבשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה.

ז'תשנג

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 361.