ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשנז

ב"ה, ערב שבת קדש פ' אתם נצבים היום כלכם, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד המשתכנים בשיכון חב"ד בירושלים

עיה"ק ת"ו ע"י מ"צ ב"ב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה מברקית ע"ד כניסת המשתכנים לשיכון חב"ד ושמתחילים להתפלל וללמוד ולהתועד במקום בשבת נצבים.

ויהי רצון שתהי' הכניסה בשעה טובה ומוצלחת ויהי' השיכון משכן לו ית', ובמילא תהי' הברכה מצוי' והשמחה מרובה במעונם של כל המשתכנים ובני ביתם שיחיו, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

וכיון שהכניסה היא בימי סגולה אלו וחנוך הבית בתורה ודא"ח הוא בשבת שלפני ראש השנה, אשר אז קוראים תמיד פ' נצבים (וראה לקו"ת לאדמו"ר הזקן ריש פ' נצבים) , וכידוע הרמז על זה בתיבת היום (זח"ג רלא, א), יהא רעוא מקדם שמיא שיקויים בהם הכתוב אתם נצבים היום כלכם לפני הוי' אלקיכם, עם כל הפירושים ורמזים שבזה, שנקודתם אחדות ופנימיות ורעותא דלבא בפועל ממש, בתוך הכנה לשנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה והמשכה בכל ימות השנה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ז'תשנז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 528.