ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כא

ז'תשס

ער"ה תרפ"ט

ריגא.

לידי"נ הנכבד ונעלה חו"ב אי"א וחרד על

דברו מופלג

ומפורסם לשם הרה"ג מהרר"י נ"י

ברכה ורוב שלום!

לקראת השנה הבע"ל, אביע לו ברכותי שיכתב ויחתם לשנה טובה ומתוקה, שנת אושר וכבוד, שנת חיים שלום והצלחה מרובה בכל אשר יפנה. יתן ד' וימים הבאים יביאו עמהם שפע טוב וחסד, ובתוך כ"י נזכה כולנו לגאולה שלמה אמתית.

כברכת ואוו"נ ידידו מוקירו.

מנחם שניאורסאהן

ז'תשס

מצילום גוכתי"ק.

מוהרר"י: לנדא. אגרות נוספות אליו- לעיל ח"כ ז'תפד, ובהנסמן בהערות שם.

ואוו"נ: ואוות נפש.