ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשס*

ב"ה, ד' ט"ז אייר, התר"ץ

ברלין.

כבוד ידידי האברך הנעלה וכי נכבד מר

חדקוב נ"י

ברכה ושלום רב!

מוסג"פ המאמר דא"ח אנכי וגו' אשר הבטחתי לשלחו לו. ובבקשה לקיים גם הבטחתו ולהחזירו לי בהקדם האפשרי.

זוכר הנני מה שדברנו ע"ד מאמר בענין השבת, ואם אמצא שעה פנוי' אנסה לעשות כמדובר. אבל א"י אם תהי' שעת הכושר לזה, כי רבו הטרדות וכו'.

ואשאר ידידו ומכבדו ודו"ש,

מ. שניאורסאהן

ז'תשס*

צילו כתי"ק של שתי האגרות שלפנינו נדפסה ב"די אידישע היים" גליון 115 (אב- אלול תשנ"ג). והם אל מוהרחמ"א חדקוב, שכעבור שנים התמנה להיות מזכירו האישי, ולא זזה ידו מתוךידו במשך קרוב ליובל שנים.

מוסג"פ המאמר דא"ח אנכי וגו': שנאמר בפ' יתרו תר"צ בשיקגו, ונדפסה בסה"מ תש"ז ע' 208.

אודות המאמר הזה כותב כ"ק אדמו,ר מוהריי"צ נ"ע ביומנו מי מלך ח"א ע' 328): ו, ל אדר"ח אדר. מכ' לחתני הרממ"מ שי' ארוך בצרוף המאמר אנכי ה"א שנא[מר] בפ' יתרו.