ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשסא

ב"ה, א' כ"א מנ"א צ"ו

ידידי הנכבד והנעלה הרה"ג וו"ח אי"א

מוהר"ר אלי' שי'.

שלום וברכה!

במענה על הטעלעגראם אודות ידידינו רמ"ד שי' פרידמן. הנה מוסגר בזה מכתב מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מדי כתבי לכבודו הנה אנכי אינני מכירו, אבל כפי ששמעתי שבחו, אשר הנהו אחד מתלמידי התמימים הישנים, והי' בין החשובים, והוא קשור לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ויקר וחביב לו לעשות קורת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א, הנני כותב לו, אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מתענין מאד בהשגת ספרים עבור הביביליאתיקה שלו, אשר על כן היו צריכים אנ"ש שי' לשלוח לו ספרים. זאת אומרת להשתדל אשר הרבנים המחברים ישלחו ספריהם בתור תשורה להביבליאתיקה של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

קורת רוח גדול יגרום לכ"ק אדמו"ר כאשר ישיג איזה ספרים ישנים אשר נדפסו באמעריקא, מבלי התחשב עם התוכן אם הם ספרי רומיל חומש סידור הגדה סליחה קינה ומחזור והדומה, או ספרי הלכה חידוש ודרוש. גם לוח ישן וסדר הושענות וספירת העומר לדבר טוב יחשב.

נכון הדבר אשר כבודו יחקור וידרוש אודות מוכרי ספרים הנמצאים בנוי-יארק וישיג האדרעסין שלהם עם הקטלוגין ולשלוח זאת למנהל הביבליאתיקה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מר ח. ליברמאן, אשר הוא יברר את החסר בהביבליאתיקה, ואז ישתדלו להשיגם.

בכבוד הראוי

המזכיר/מ.ש.

ז'תשסא

מצילום האגרת.

2מוהר"ר אלי': סימפסון.

אודות... פרידמן: ראה גם אג"ר אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד אגרת תתקיד.