ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשסב

ב"ה, כ"ד ניסן ש"ת

פאריז.

כבוד הוו"ח אי"א נבון ומשכיל בעל מדות

וכו' וכו'

מהורד"ב שי'

שלום וברכה!

אקוה, אשר במשך הזמן ממכתבו האחרון אלי הסתדר כבר בפרנסתו, ואשמח אם יודיעני אודות זה גם כן בפירוש. כן אם כבר גם בני ביתו יחיו נמצאים אתו עמו שלום.

יש לי עגמת נפש מזה, שמקמצים, בהמכתבים אלינו, בהידיעות אודות בריאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א. והנני פונה בזה אליו, בבקשה רבה, לכתוב לי עד"ז בפרטיות, והמצב כמו שהוא באמת ומבטחוני חזק שלא ישיב בקשתי ריקם, איני מאריך בזה.

ותודתי חמה נתונה לו מראש.

בודאי עושים רשימות דברים מהשיחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א עתה במחנם. אולי ישנה אפשריות לשלוח לכאן אלי העתק מהן? כן רשימת מה שאמר על דבר ברכת הגומל בעת הפגישה בנמל? ופרשת ימי חה"פ?

אסיים באיווי כל טוב סלה ואשאר מחכה מכתבו מענה על כל הנ"ל ומודה למפרע על זה.

מ. שניאורסאהן

ז'תשסב

צילום כתי"ק נדפסה ב"ימי מלך" ח"א ע' 512.

מוהרד"ב: חסקינד. אגרות נוספות אליו- לעילח"ג תרפז. לקמן ז'תתא.

מה שנאמר: ראה אג"ק אדמור, מוהריי"צ נ"ע ח"ה אגרת א'קסה. ס' השיחות קייץ ה'ש"ת ע'ק 1.