ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשסד

[אביב תש"ב]

פתח דבר

הנהוג מימי קדם אשר לפרקים ידועים, ובפרט בתחלת וסוף ה"זמן", מתקבצים תלמידי הישיבה, ועמהם התלמידים מלפנים, או מכיריהם וחבריהם תלמידי ישיבות אחרות, ומזמינים אחד מהמשפיעים והר"מ, או מי שראוי לכך, לדבר לפניהם בעניני המסכת, אשר עוסקים בה, אם ע"ד ההגיון או הפלפול, או ע"ד הרמז ודרוש, או בעניני עבודת ד', ע"פ יסודות לקוחים מפי ספרים ומפי סופרים.

כמובן, אין כל השיחות והזמנים שווים. והדברים נאמרים באריכות או בקיצור, בעומק יותר או בהרחב הביאור, לפי מצב הנאספים בהבנה בכלל, ולפי מה שהורגלו בדרך זה - (פלפול או הגיון, רמז או דרוש וכיו"ב) - בפרט.

בבואנו עתה להו"ל, ע"פ דרישת רבים מהתלמידים, אי אלו משיחות הנ"ל, בחרנו, בתור התחלה, בשיחה הבאה לקמן. ומכמה טעמים.

א) התחלת מס' ב"מ, כיון שמס' זו נלמדת בכמה מהישיבות ב"זמן"" זה.

ב) שיחה שנושאה ביאור סוגיא שלמה ואופן למודה בחיי הנפש, כיון שדרך זה עדיין חדש הוא בעיני רוב התלמידים, אף שישן נושן הוא דרך פי' ענין דתורה בחיי הנפש, וכאשר מלאים מזה מדרשי רז"ל וספרי גדולי ישראל. ועייג"כ ביד החזקה הל' תשובה פ"ג ה"ד וסוף הל' מקואות.

ג) שיחה, אשר, לפי מצב הנאספים אז, נתבארו כל הענינים שבה, באופן מובן גם למתחילים בדרך זה, גם לאלו שרק לראשונה פוגשים הם במושגי חיי הנפש ועניני'.

ואנו תפלה, אשר כאו"א מתלמידי הישיבות, בערכו בינו לבין עצמו דין וחשבון אמתי ממצב בנ"י האיום בכלל וממצבו הוא בפרט,

וע"פ משארז"ל (קדושין מ:) ויד הל' תשובה פ"ג ה"ד שיראה כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה,

יתחיל להתעסק, בשימת לב הראוי', בתורת חובות הלבבות. וכידוע, אשר שש מצות הם, שחובתם בכל אחד, בכל זמן, ובכל מקום, וכולם מחובת הלב. והם: להאמינו, שלא להאמין לזולתו, ליחדו, לאהבה אותו, ליראה אותו, ושלא לתור אחרי מחשבת הלב וראית העינים.

ונזכה בקרוב ממש ליעוד האמור (יחזקאל ל"ו) ולקחתי אתכם מן הגוים גו' וזרקתי עליכם מים טהורים גו' ונתתי לכם לב חדש גו' ואת רוחי אתן בקרבכם גו' והייתם לי לעם ואנכי אהי' לכם לאלקים.

בברכת לאלתר לתשובה ולאלתר לגאולה.

המו"ל

ז'תשסד

נדפסה בקונ' צדי"ק למלך א ע' 123 מצילום כתי"ק, והוא פתח דברלחוברת "שערי ישיבה אביה תש"ב, מחברת א, קה"ת, ברוקלין נ.י." החוברת מעולם לא נדפסה.

בדף השער שהכין כ"ק אדמור, שליט"א (צילומו שם ע' 124) נכתב "מרכז יגדיל תורה, הצעת תוכן שיחה בהתועדות ומסיבת בני תורה, חוברת ראשונה, שנים אוחזין בטלית (סוגיא דריש מסכת בבא מציעא, יוצא לאור על ידי מרכז יגדיל תורה, קה"ת, שנת חמשת אלפים שבע מאות ושתים לבריאה.

Merkoz Yagdil Tora, 770 EastemParkway, Brooklyn, N.Y.

המחיר 10 סענט. מי שיש לו איזה הערות והארות בשיחה הנדפסהת בזה, מתבקש לכתוב ע,פ האעדריסה:"

בעת כתיבת ה"פתח דבר" שלפנינו, שינה כ"ק אדמור, שליט"א את שם החוברת מ"מרכז יגדיל תורה" ל"שערי ישיבה".

ואפשר ש"ההתועדות ומסיבת בני תורה" הנזכרת היא שזו שה"מרכז לעניני חנוך" היה מארגן בכל שנה בחוהמ"ס, עבוד תלמידי הישיבות, ואשר כ"ק אדמו"ר שליט"א היה רגילל ומר בה כמה שיחות, דברי תורה, הלכה חסידות ומוסר.