ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשסז

ב"ה, ג' מנ"א תש"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א חו"ב נבון ומשכיל וכו'

התמים מוהר"ש שי'

שלום וברכה!

ב' מכתביו - מכ"א וכ"ב תמוז - לנכון הגיעו, בצירוף האפליקיישען של סמעחאוו שי' וי"ב השקל, ורשימת הביהכ"נ. ות"ח על כ"ז.

בטח קבל בינתיים עוד אפליקיישען, כבקשתו, ועושה ככל יכלתו בהפצתם. ובודאי יודעי מזמן לזמן עד"ז.

רשימת הביהכ"נ - היא בשביל שילוח מכ' "מחנה ישראל" ע"ד תהלים?

בבקשה להודיע, אחרי ישוב הדעת עם ידידינו וכו' הרה"ח הרמ"ל שי', אם יוכלו להדפיס בעתון דציקאגא מאמר ע"ד עבודת המל"ח או מחנ"י, אשר נשלח להם. כמובן חנם, כי ע"י תשלומין8מין - אפשר לעשות כזה גם מכאן.

מוסג"פ, כפי שהבטחתיו, ר"ד די"ג תמוז שבא לידי. והיא קודם ההגהה. באשר רק עקזעמפ' זה ישנו אצלי, בודאי ימהר בהעתקתו ויחזירנו לי בהקדם. פ"ש לידידינו הרה"ח הרמ"ל שי'. ולפלא שעדיין לא ענה על המכ' שנכתב לו זה זמן רב.

באיווי כט"ס וברכת לאלתר לגאולה.

מ. שניאורסאהן

פ"ש מבנו שי' שראיתיו זה עתה.