ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשסח

ב"ה, י' אלול תשי"ב

ברוקלין.

כבוד ידידנו הנעלה ומאד נכבד וו"ח אי"א בעל מדות

תרומיות איש אשכולות עסקן רב פעלים וכו'

מו"ה שלמה שי' פאלמער

שיקאגא

שלום וברכה!

בטח שמע מהעבודה הרוחניות הגדולה המתנהלת ע"י מחנה ישראל, אשר יסד חותני כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואשר דובר עלי' ארוכות וקצרות בהקריאה והקדושה.

אחד מעני[ני] עבודת הקודש של מחנה ישראל הוא יסוד חברות תהלים בבתי הכנסת, וחיזוק החברות-תהלים הקיימות כבר, אשר ראש לכל חברות-תהלים היא חברת תהלים העולמית שנוסדר בירושלים בהתעוררות כ"ק אדמו"ר שליט"א, הנושאת רנה ותפלה בעד כל חברות-תהלים שבעולם וחבריהן שי'.

וקודם שהננו נגשים בתעמולה להפיץ הרעיון הנשגב הזה ולעורר בתי הכנסיות בשיקאגא לייסד חברות תהלים, ואשר לתכלית זו מתעתדים אנו גם להכניס מודעה בעתונם, מן הצורך אשר אחב"י יושבי שיקאגא יקבלו מושג כללי מעבודת מחנה ישראל.

לזאת הנני בא בבקשה גדולה לידידי שי' אשר יואיל נא להשתדל כי המאמר שהופיע בהמארגען זשורנאל (שהנני מסגיר פה) יופיע גם בהקוריער בהקדם.

בידעי חבתו ומסירותו לכל הקדוש לנו, ומאידך גיסא השפעתו הרבה במערכת של ה"קוריער" הנני מלא תקוה כי יצליח בעזהשי"ת בהשתדלות זו, ויהי' ממזכי הרבים, ותבוא עליו ברכה.

השעה דחוקה באשר הננו אומרים לשלוח רשימת כל החברות תהלים לירושלים ת"ו עוד על הושענה-רבא, ובטח יזדרז בזה, ותודתנו אמורה לו מראש.

הנני ידידו עוז דו"ש, המברכו בכוח"ט.

ז'תשסח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 45, והושלמה ע"פ העתקה.

כבוד... פאלמער: אגרות נוספות אליו - לעילח"ד תתקסח, ובהנסמן בהערות שם.

חברת תהלים: ראה אג"ק ח"א אגרות כב-ג, ובהנסמן בערות שם. וראה גם אגרת הקודמת. לקמן אגרות ז'תשסט-עא.

מודעה בעתונם: ראה גם אגרת הקודמת.