ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשסט

ב"ה, כ"א אלול ה'תש"ב

כבוד ידידנו הוו"ח אי"א חו"ב נו"מ וכו'

התמים מהור"ש שי'

שלום וברכה!

בודאי קבל מיום י"ב לח"ז, והפ"ש ע"י ידידנו הוו"ח וכו' הרד"ח שי'.

שלחנו המכתבים ע"ד תהלים לבתיהכ"נ ע"פ הרשימה ששלח זה מכבר. ולכן הי' מהנכון לזרז ג"כ ע"ד המאמר בעתון, כדי שיהי' דבר בעתו.

שולחים אנו לכת"ר - בחבילה בפ"ע - הר"ד דאחש"פ אשר משתדלים אנו בכ"מ דאפשר להדביקם בכתלי ביה"מ וביהכ"נ. ואולי בעירו וסביבותי' יש ג"כ אפשריות בזה.

כמו כן בהנוגע למכתב לנשים, אשר מפיצים אותו בין אלו השייכות לזה.

מוסג"פ מאמר שהי' ב"מארגן זשורנאל" ע"ד מ"י ומודעה שהיתה שם.

רשמנו שמו ושם הרמ"ל שי' - ע"ח שזכין לאדם שלא בפניו - ברשימה הנשלחת לירות"ו.

בברכת כוח"ט, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

פ"ש ובכוח"ט להרמ"ל שי', ומה טוב שיכבדנו במכ'.

ז'תשסט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 45, מהעתק המזכירות מוגה בכתי"ק.

מוהר"ש שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסז, ובהנסמן בהערות שם.

הרד"ח: ה"ר דובער חסקינד.

המכתבים ע"ד תהלים: ראה אגרת הקודמת, ובהנסמן בהערות שם.

ע"פ הרשימה: דלעיל אגרת ז'תשסז.

המאמר בעתון: ראה שתי האגרות הקודמות.

למכתב לנשים: נדפס בס' תולדות חב"ד בארה"ב ע' שי.

ע"ד מ"י: על דבר מחנה ישראל, הרמ"ל: ה"ר משה ליב רודשטיין.

ברשימה הנשלחת: ראה שתי האגרות הבאות.