ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשע

ב"ה, ב' דסליחות, תש"ב

כבוד הרה"ג הרה"ח הנודע לתהלה משכיל על דבר טובה, גזע

תרשישים, וו"ח אי"א וכו' ש"ב מוהר"ר יהודה ליב

שליט"א אליעזרוב,

רחוב הבוכרים, ירושלים ת"ו

שלום וברכה!

מכתבנו מיום י"ד אלול בודאי קבל במועדו.

ע"פ הצעת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, הנה הודענו פה, אשר חברת תהלים העולמית בירושלים בליל הושענא רבה תעורר רחמים לקבל פתקאות טבין, ולמחר ביום הושענא רבה תעשה "מי שברך" בעד כל חברות תהלים שבעולם וחברים יחידים. ובודאי ישתדל כהדר"ג שהכל יעשה כרצון מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א. ומוסג"פ רישמת חברות ויחידים להתברך בפרטיות.

בודאי יודיע תיכף מקבלת מכ' זה והקודם. ות"ח אם יכתבו ג"כ מהנעשה ע"ד חברת משניות בעל פה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

מנחם שניאורסאהן

29יו"ר ועד הפועל39

ז'תשע

מצילום האגרת שנדפסה ב"ימי מלך" ח"ב ע' 671.

כבוד... אליעזרוב: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב קעח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרות ז'תשעא. ז'תשעג.

חברת תהלים: ראה לעיל אגרת ז'תשסח, ובהנסמן בהערות שם.

חברת משניותב על פה: ראה תולדות חב"ד בארה"ב ע' שה-ח.

יו"ר ועד הפועל: מחנה ישראל.