ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשעא

ב"ה, כ"ו אלול, תש"ב

כבוד הרה"ג הרה"ח הנודע לתהלה, משכיל על דבר טוב,

גזע תרשישים, וו"ח אי"א וכו' מוהר"ר יהודא ליב שליט"א

אליעזרוב,

ירושלים ת"ו

שלום וברכה!

תמול שלחנו לכת"ר מכתב ורשימה של חברות תהלים ויחידים, אשר ע"פ בקשת מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א תעשה חברת תהלים העולמית בירושלים "מי שברך" עבורם ביום הושענא רבה.

ובזה הנני שולח העתקה מהרשימה הנ"ל בלוית עוד כמה שמות, אשר לא נתקבלו עדין כשנכתבה הרשימה הראשונה.

ברשימה זו צויין ג"כ התרומות שנתקבלו מהחברים בקשר עם זה, אשר יומסר כאן עבור חברה תהלים עולמית בירושלים, וייטיבו נא לשלוח קבלות רשמיות לכ"א מהחברים המנדבים. את הקבלות יואילו נא לשלוח על כתובת מחנה ישראל.

בודאי ישתדל כת"ר אשר רצון מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א יתקיים עהצהיו"ט, ויודיע לנו מקבלת הרשימות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

מנחם שניאורסראהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשעא

מצילום האגרת שנדפס ב"ימי מלך" ח"ב ע' 672.

כבוד... אליעזרוב: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשע, ובהנסמן בהערות שם.

תמול שלחנו: ראה אגרת הקודמת.

יו"ר ועד הפועל: מחנה ישראל.