ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשעג

ב"ה כ"ח אלול, תש"ב

כבוד הרה"ג הרה"ח הנודע לתהלה, משכיל

על דבר טוב,

גזע תרשישים, וו"ח אי"א וכו' מוהר"ר יהודא

ליב שליט"א

אליעזרוב,

ירושלים ת"ו

שלום וברכה!

המשך להרשימה ששלחנו כ"ו אלול ביחס לתהלים הו"ר...

בברכת כתיבה וחתימה טובה, לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה,

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

מוסג"פ הקדמת הקובץ שהו"ל זה עתה. ואולי כדאי לפרסמו.

ז'תשעג

מצילום האגרת שנדפס ב"ימי מלך" ח"ב ע' 673.

כבוד... אליעזרוב: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשע, ובהנסמן בהערות שם.

ששלחנו כ"ו אלול: בצירוף לאגרת ז'תשעא דלעיל.

הקדמת הקובץ: דלעיל ח"א אגרת כג (ראה בהערות שם).