ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשעד

ב"ה, י"ג תשרי, ה'תש"ג

כבוד ידידנו האברך המצויין, וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס,

מאנטרעאל

שלום וברכה!

משום קוצר הזמן הננו לענות לו יחד על מכתביו ל"מחנה ישראל"

ולמל"ח - ממוצש"ק האזינו ומעריו"כ.

א) בענין משלוח הקריאה והקדושה, ניכר מפי העוסקים בזה כי לא חבילות אבדו, והבטיחו לשלוח שם את כל המבוקש במוקדם האפשרי.

ב) מאשרים אנו פה קבלת העשרה דולרים קנדיים מכס, ע"י הרצ"פ שי'.

ג) בהתאם לתקנות החדשות ע"ד משלח עניני דפוס מעבר לים, חוששים אנו פן יכבד משלח דברים כאלה גם לקנדה ולכן עצתנו שתזמינו תיכף את כל עניני דפוס שהוצאנו בכמות הכי גדולה אשר מוצאים אתהם שתהי' נחוץ לכם במשך הזמן.

ד) נא להודיענו כמה חוברות "ממגילת י"ט כסלו" לשלוח לכם באידיש וכמה באנגלית.

ה) הננו להודיעו, בתור לבא-כח הראשי שלמחנה ישראל בקנדה, כי מדרכי שלום כתבנו אתמול ביחוד לשו"ב קאראקאווסקי שי' במאנטרעאל, ובקשנוהו להתעניין בענינים של מחנה ישראל, ושיתדבר בזה עם כמ"ע.

אבל מרגישים אנו כי לטובת הענין הוא שכל הדברים של מחנה ישראל יעשו תחת הנהלה אחת, ולכן יואיל נא להתדבר עם הנ"ל ולסדר בע"ה את העבודה בכי טוב.

ו) ע"ד משלח השמועסן כתבנו כבר במכתנו הקודם כי יסודר אי"ה.

ז) תמהים אנו שגם אחר התראתנו, שלא להדפיס בחבר שום חומר מהשמועסן שבאותו החודש עצמו, הנה שום הדפסתם ב"חבר" מתשרי חומר מהשמועסן מתשרי.

לכן הננו להודיעכם שוב, כי אין לכם הרשות לעשות כדבר הזה, ומקווים אנו כי להבא תזהרו בזה.

ח) הוצאנו לאור "אלף, בית", מחירו 10- סענט, ושלחנו לכם דוגמא.

בברכת חג שמח, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

זה עתה הגיעו ה' עקז' "החבר" ותודה עבורם.

ז'תשעד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 51, מהעתק המזכירות מוגהת בכתי"ק.

כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעילח"כ ז'תקפו, ובהנסמן בהערותש ם.

לקמן ז'תשעו-ז. ז'תתכה-ו. ז'תתקפ. ז'תתקצג. ח'א. ח'יז. ח'לג. ח'מז. ח'מט.

הרצ"פ: כנראה - הר"צ פליסקין. ראה לעיל ח"א אגרות כט.

קאראקווסקי: ר' שמואל.

בחבר: עתוןן לילדים ע,י הישיבה תו"ת במונטריאל. ראה לעיל ח"א אגרת כד.

יו"ר ועד הפועל: מחנה ישראל.

נאטיץ וועגן לוח: באנגלית לשנת ה'תש"ג, שערך כ"ק אדמור, שליט"א, והוא ואצר של ידיעות, מחז"ל דינים ומנהגים, לימוד לילדים לכל יום. אודותיו בתולדות חב"ד בארה"ב ע' שטז.