ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשעו

ב"ה, ד' חשון, תש"ג

כבוד ידידינו האברכם המצויינים, וו"ח אי"א

וכו' הרבנים

התמימים מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס

ומוהר"ר יוסף

שי' וויינבערג,

מאנטרעאל

שלום וברכה!

ראיתי אצל ידידנו הררמ"פ שי' מכתבים אחדים מהם, שבהם מזכירים ע"ד יומן ורשימות מכל העבר על כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מסוף שנת צ"ט עד נסיעתו לכאן.

אודה להם מאד אם יוכלו לשלוח לי העתקה מהנ"ל, ואפשר שיהי' בזה גם זכות הרבים, אם יש בהנ"ל ענינים שאוכל להכניס במשך הזמן בדברים הנדפסים.

אם אין הרשימות על מילואם, דבר גדול למאד הוא להשלימם, וכמה פעמים כבר עורר כ"ק אד"ש על תועלת הכי רבה שברשימות זכרונות ימי קדם גם משנים כתיקונם, ובפרט ממאורעות וימי הרת עולם.

בתקוה שימלאו בקשתי, ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

מ. שניאורסאהן

ז'תשעו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 75, מצילום האגרת.

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס: אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

מוהר"ר יוסף שי' וויינבערג: אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תרפז, ובהנסמן בהערות שם.

הררמ"פ: הר"ר משה פנחץ כץ.

יומן ורשימות: ר5אה לעילח"א אגרת פב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת הבאה.

כבר עורר... זכרונות ימי קדם: ראה אג"ק שלו ח"י אגרת ג'שסה, ובהנסמן בהערות שם.