ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשעז

ב"ה, ג' חנוכה, תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין, וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס,

מאנטרעאל

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מי"ג וט"ז כסלו

א) בודאי קבל כבר ידינו הרה"ח וכו' הר"י ווינבערג שי' מכתבי-מענה. ובבקשה, שהוא מצדו, יעזור בכל התלוי בו בעריכת הרשימות ובזירוז הראוי.

ב) מ"ו המשקל ע"י בעלה "פרדס" נתקבל, ונמסר כפי ההוראה. הקבלות מועד הס"ת יגיענו ימים אלו.

ג) עניני הדפוס שבקש נשלחו לו זה מכבר.

ד) הר"ד דשמע"צ וההודעות בשביל מר פילער בטח כבר קבל. ומוסג"פ העתק ב' המכ' להת"ת. מענה מהם לא נתקבל לע"ע.

ה) בקבלתי חזרה הר"ד דשמע"צ, אשלח להם, אם אין עדיין אצלם, הר"ד דשמח"ת ויו"ד כסלו.

ו) בקשתו להקוה"ק נמסרה ויענו לו בפרטיות.

ז) בנועם גדול קראנו ע"ד 9פעולותיו ופעולות כל התמימים בעניני מחנה ישראל ומל"ח. אבל מה נעשה, וכ"ק מו, אדמו"ר שליט"א תובע מכאו"א להוסיף אומץ בכ"י נוסף על יוןם שלפניו. וז"ל בשם אדמהר"ש נ"ע: צי אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער? - ובטח גם הוא וחבריו יתנהגו באופן כזה.

ח) בהזדמנות נשלח הלקו"ת ותניא בשביל הרב הירשהורן כבקשתו.

ט) כשנכתוב לה"נשר" ולהרבנים שמזכיר במכ' נודיענו. ומכמה סיבות נתעכב ע"ע.

י) בודאי יודיעו ע"ד חגיגת הי"ט כסלו אצלם.

[הסיום נדפס לעיל ח"א אגרת מה].

ז'תשעז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 52, מצילום האגרת: והיא תחלת אגרת מה דלעיל ח"א.

כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

בודאי קבל: ראה אגרת הקודמת.

מועד הס"ח: לקבלת פני משיח צדקנו. ראה לעילח"א אגרת כט, ובהנסמן בהערות שם.

הר"ד דשמ"צ: ראה לעיל ח"א אגרות כט. לז. מז.

בשם אדמהר"ש נ"ע: ראה גם לעילח"ו אגרת א'תקמד, ובהנסמן בהערות שם. ח"י ג'ריט. לקמן ז'תתצד. ח'יב.