ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשעט

ב"ה, ג' אדר א', תשג"ה

ידידנו הוו"ח אי"א ורב פעלים חו"ב וכו'

התמים מוהרי"ל

שי' הלוי,

דארטשעסטער

שלום וברכה!

מאשרים אנו בתודה את קבלת מכתביו מה' שבט ומב' יתרו בצרוף המחאה על שמונה דאלר, 84 סענט ודולר אחד על חשבונו.

מסבות בלתי תלויות בנו אחרנו במשלח הלוחות לכמ"ע.

את יתר הדברים אשר בקש שלחנו לו, ובטח הגיע כבר הכל לידו.

מודים אנו לו על התענינותו בהפצת חוברותינו עד הנה, ובלי ספק על להבא יוסיף אומץ, להיות מן הזוכים ומזכים את הרבים, כהנה וכהנה.

ביאור גודל ערך ענינים אלו אך למותר. וידוע מרז"ל - קדושין מ, א - אשר זכות עושה פרות, היינו כמו שמגרעין קטן נצמח אילן גדול עושה פרות, כך עי"ז שיגרום שמכירו יעשה איזה פעולה הנראית לקטנה בהשקפה ראשונה, וכמו: שיעיין בשיחת כ"ק מו"ח אד"ש, יספר לבנו מעשי' ממרז"ל וכיו"ב, אפשר שבמשך הזמן יביא תוצאות טובות שא"א לשערם מראש. ומצוה גוררת מצוה עד א"ס.

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשעט

מצילום האגרת.

מוהרי"ל: הורוביץ. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קפז. ח"ח ב'תה. ח"ב רג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תשפב.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.