ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפא

[השלמה לאגרת נז דלעיל ח"א]

ב"ה, יום ב' ר"ח אדר שני, תשג"ה

ברוקלין.

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו'

התמים מוהרמ"פ שי' הכהן

שלום וברכה!

בתשובה על מכ' למל"ח...

... ד) מה שתמה על האוה"ח ר"פ דברים במש"כ בענין משנה תורה, יעויין בלקו"ת במדבר רד"ה וידבר אלקים אכה"ד גו' ובי' ס"ג, ושה"ש בי' יונתי ס"ג. ויש להעיר ג"כ מתוד"ה המביא ריש מס' גיטין.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשפא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 55, מהעתק המזכירות.

מוהרמ"פ: כץ. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תשסה, ובהנסמן בהערות שם.