ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפב

ב"ה, עש"ק פ' פרה תשג"ה

ידידנו הוו"ח אי"א ורב פעלים חו"ב וכו'

התמים מוהרי"ל שי' הלוי

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו פעמים ע"ד השתדלותו בדבר אמצעים הכספים להדפסת התניא.

בודאי יודיענו תוצאות פעולתו בזה, ולמותר להאריך בגודל נחיצות הענין ורום ערכו, ותקותי חזקה אשר יעשה ככל יכולתו בזה, ומגלגלים זכות -

זיכוך אויר העולם ע"י אותיות התורה והתפלה, תולע ותולעת דמעשה הפרה וכמש"פ בלקו"ת ד"ה זאת חקת ס"ד.

וי"ל דבלמוד התניא שזהו לקוטי עצות בעבודה שבלב ישנם שני הענינים - ע"י זכאי (ולהעיר מחילוק כהנים ולוים אשר לוים הם בחי' טהר).

בברכת לאלתר לתשובהלאלתר לגאולה,

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשפב

מצילום האגרת.

מוהרי"ל: הורביץ. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תשעט, ובהנסמןב הערות שם.

להדפסת התניא: היתה אמנם תוכנית להדפיס אוז את התניא בארה"ב, ראה גם אג"ק ח"א אגרת סב. אך לפועל לא נדפסה בתקופה זאת בארה"ב, רק בתל-אביב, כדלקמן אגרת ז'תשפה.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.