ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפד

ב"ה, יום ה', י"ט לחודש תמוז, תשג"ה

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נכבד ונעלה כו'

מהר"ח שי' האוולין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח ניסן ש"ז, הננו להעיר כי באשר ההכנסה ממכירת עניני הדפוס נחוצה לנו להדפסת ענינים אחרים, אי אפשר לנו להפיצם חנם. ורק בשים לב לזה כי באי-כחנו מוכרחים לתכלית תעמולה וכדו' לחקל חנם לכה"פ חלק מהחוברות הנשלחות להם, ושיש גם הוצאות אחרות בזה, מוכנים אנו להסכים לעשות להם הנחה של עשרים אחוזים למאה (20

) מהמחיר הקבוע, ובאם תראו צ[ו]רך לחלק יותר חנם, נחוץ למצוא על אתר נדבנים, אשר יתנו סכומים קצובים לתכלית הפצת הנ"ל, אבל אנו מצדנו איננו יכולים לוותר יותר מעל 20

כנ"ל.

ובלי ספק גם אלשעבר בטח ישתדל ככל יכולתו, כי חוסר ההכנסה בממכירות מעכב הדפסת כמה ענינים.

מוכנים אנו לשלוח מהקוה"ק וכו' כפי המספר אשר יורה במענה על מכתבנו זה, וע"פ תנאים הנ"ל, ומטובו לאשר בכל פעם קבלת החבילות בהוראת מספר העקז' מכאו"א. קובץ "היום יום" בטח הגיעו.

שאלתי ע"ד קונטרס "ומעין" כי שמעתי אומרים שהדפיסו אותו בירושת"ו לפני המלחמה הראשונה?) וחפצתי לברר, ואם באפשרי ובנקל להשיג עקז' מהוצאה ההיא.

מוציאים אנו עתה לאור וצוואתו הראשונה של כ"ק אדנ"ע, וקונטרס [ו]מעין עם תוס' מכ"ק מו"ח אד"ש. מכינים לדפוס - שיחת חה"פ דהאי שתא, ורשימות כ"ק מו"ח אד"ש ע"ד חיי אדה"ז פרטים בלתי נודעים ע"ע.

בברכת לאלתר [לתשובה לאלתר לגאולה].

אולי כדאי שייסד במחנם ועד מיוחד למכירת והפצת ענינים הנדפסים.

ז'תשפד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 57, מהעתק המזירות.

כבוד האוולין: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתס, ובהנסמן בהערות שם.

עשרים אחוזים: בהמשך לזה - לעילח"א אגרת קכב. רראה גם אגרת הבאה.

צוואתוה ראשונה: בקונ' חנוך לנער.

ועד מיוחד: רה גםלקמן אגרות ז'תשפה. ז'תשצג.