ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפה

ב"ה, יום ו', כ' לחודש תמוז, תשג"ה

כבוד הרה"ג והרה"ח הנכבד והנעלה אי"א

וו"ח נו"מ כו'

וכו' וכו' מהרר"א שי' קאראסיק

שלום וברכה!

תמהים אנו שכת"ר לא אישר כלל את קבלת עניני הדפוס אשר שלחנו לו זה כמה פעמים, וגם לא הודיענו מאומה ע"ד סילוק מחירם, במשך כל הזמן, ומטובו להודיענו פתרון הדברים.

בכלל הנה מניעת ההכנסה מהספרים שכבר נדפסו מעכב בידינו הוצאת קונטרסים וספרים המוכנים לדפוס.

ראוי הי' שיהי' בתל אביב ועד מיוחד, אשר יקח ע"ע מכירת והפצת הנדפסים הנשלחים מהאן (הקוה"ק, קונטרסים, שיחות, שמועסן וכו'). אם מוצאים הם לנכון לחלק מספר מסויים מהם חנם, הנה אנחנו צדנו מנכים ע"ז עשרים אחוז ממחיר הקבוע (גם הוצאות המשלוח על חשבוננו). ואם זה איננו מספיק, צריך למצוא על אתר במחנם מקור ע"ז.

ובבקשה כמה שביכלתו לתקן גם אספרים שקבל מכבר, ובלי ספק שיעשה כן אלהבא. ומחירם למסור לישיבת "תורת אמת".

ובבקשה להודיע כמה שלשלוח מכאן ולהבא מכל מין ומין.

שולחים אנו לו דוגמאות מספרי לימוד ללשה"ק בבתי הספר, וכדאי להודיע ע"ד זה לבתי הספר החרדים בתל אביב וסביבותי', אשר בטח מרגישים נחיצות גדולה בספרים כאלה. מחיר החלק הראשון 60 סענט ומחיר החלק החמישי (למי שלמדו כבר 6כ -7 שנים) דאללאר אחד, וכשיזמינו הרבה מהם מוכנים אנו לתת להם הנחות די טובות. גם שאר החלקים כמעט מוכנים כבר לדפוס.

אסיר תודה אהי' לו אם יודיעני פרטים ע"ד הדפסת התניא אם הוא פוטוגראפיא או סודר מחדש וכה"ג.

כן אבקשו לשלוח לכאן מכל היו"ל על ידם - הן קופיר הן בדפוס - עכ"פ 2 -1 עקז'.

ואלהבא הי' מהנכון אשר מקודם יתדברו עמנו עד"ז. ולדוגמא: כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מוסר עתה על ידינו קונטרס "ומעין" להדפיס בתוספות מבוא ביאורים וכו', והנה שמעתי אשר במחנם הוציאוהו בקופיר!

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

כתבתי ע"ד הפצת היו"ל גם להוו"ח אי"א וכו' מוהר"מ שי' גורארי'.

אפשר שיו"ל פה תניא עם מ"מ וכיו"ב. ואולי יש תח"י כת"ר או מכיריו סיפורים בקבלה, הערות במסורת וכו' בנוגע לתניא, ויודיעני. ות"ח מראש.

ז'תשפה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 107, מצילום האגרת.

כבוד... קאראסיק: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שצב, ובהנסמן בהערות שם.

עשרים אחוז: ראה גם אגרת הקודמת.

הדפסת התניא: תל-אביב תש"ג. ראה לעיל אגרת ז'תשפב, ובהערות שם.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.

תניא עם מ"מ: ראה בזה לעיל ח"ב אגרת קעטו, ובהנסמן בהערות שם.