ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפז

ב"ה, ה' לחודש כסלו, תש"ד

כבוד האברך המצוין אי"א וו"ח וכו'

הרב התמים מהור"ר י.צ. שי'

באפאלא

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' לחודש העבר

א) בשאלת שפת ההוראה, הנה כפי שהוא מצ[יי]ר את מצב הדברים, עצתנו שילמדו הילדים באופן זמני הכל באנגלית, ויחד עם זה להשתדל שבמשך הזמן יתלמדו גם אידיש ואז יוכלו לעבור גם לשפת ההוראה באידיש.

ולפי ראות עיניו יוכל להרגיל את התלמידים באידיש או באופן שהחזרה על הלימודים יהי' באידיש (וגם זה יענין יותר את החזרה גם לאלה התלמידים אשר זוכרים כבר היטב את מה שלמדו בפעם הראשונה) או שיקציב איזה זמן מיוחד ללמוד של השפה אידיש, (אפשר [ג]ם שני האופנים כאחד).

ב) בשבוע הזה יופיע אי"ה מהדפוס תכניתה לימודים, ובה גם סדר למוד הדברים.

ג) ספר ללמוד דקדוק על טהרת הקודש, אם כוונתו שישתמשו התלמידים, הנה ספר כזה כמעט שאין כאן כעת במציאות, ואם רוצה זה לעצמו, יודיענו ונוכל לחפש אחר ספר שיוכל ללמוד מתוכו עכ"פ בשעת הדחק.

ד) צוינו לשלח אליו את כל מה שביקש מעניני הדפוס וגם הסימנים מהמסבות שבת.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאול.

ז'תשפז

מהעתקה.

י.צ.: יהודה צבי שי' פאגלמאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'רכו, ובהנסמן בהערות שם.