ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפח

ב"ה, יום ה' י"ז טב, ה'תש"ד

כבוד הנכבד והנעלה מאד מורנו הרב ר'

יעקב שי' רוזנהיים

נשיא "אגודת ישראל" העולמית

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מ-6 לינואר הננו לאשר בתודה כי חמש הספרים "ילדותנו" הגיעוני במועדם.

אמנם עומדים אנו בכתובים עם הוצאת הספרים שבירושלים עיה"ק תובב"א, ומכתבם האחרון אלינו קבלנו ביום ו' העבר.

בכל הכבוד ובברכה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

ז'תשפח

מהעתקה.

כבוד... רוזנהיים: אגרת נוספת אליו - לעיל ח"א צז. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.