ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשפט

[אדר ת"ש ג-ד]

עדיין זוכרים רושם הטוב מביקורו.

בודאי תפר המטבע בט"ק כציווי כ"ק אד"ש, מניח תפילין ושאר הענינים, ועוזר במדה האפשרית לקים תומ"צ של חבריו.

ת"ח אם יודיענו מזמן לזמן ע"ד שלומו וכהנ"ל.

בברכת הצלחה וכל טוב ופורים שמח, מפלת האויב ב"ב כמפלת המן בשעתו.

* * *

שמענו ע"י הרב קאזארנאווסקי.

שולחים בענצ'ערל ושמועסן.ץ

התעוררות לקיים תומ"צ בזמנים הפנויים שלו ומתענין גם בחבריו בזה, ותומ"צ מצילים ומגינים מכל רע.

בברכת פורים שמח ומפלת האויב ב"ב כמפלת המן בשעתו.

* * *

שולחים בענצערל ושמועסן. וכנ"ל.

ז'תשפט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך, ה ע' 59, מצילום כתי"ק, ע"מ שיועתק ע,י המזכיר במכונת כתיבה ויוחתם ע,י כ"ק אדמו,ר שליט"א. טופס כזה נשלח אל אנשי החיל ר' נתן פוקער, ר' פאול גולדשטיין ור' ליאו לאוגער.

תפר המטבע בט"ק: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרתץ א'תתעג, ובהנסמן בהערות שם.

ופורים שמח: א"כ נכתבה בחודש אדר.

ב"ב: במהרה בימינו.

שולחים בענצ'ערל: שנדפס בשלהי חורף תשי"ג, וא"כ נכתבה באדר תש"ג או באדר תש"ד.