ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצ

[ניסן תש"ד]

מכ' נתקבל עם המוסג"פ צ'עק ע"ס 3$ ות"ח.

מודים לו בעד הערתו ע"ד הר"ת, וישימו לב לזה.

בנוגע לחאוענסאן - הצענו תוכן מכ' לפני כק"ש ואמר אשר ימסרו לחאוענסאן: שיברכו השי"ת באריכות ימים, ושעליו לדבר עם בניו שיתנו לו האמצעים להדפיס איזה ספר לזכותו, וכמו שכתבו לו במכ' הקודם.

המתחיל במצוה כו' ובודאי יקח ע"ע גם הטרחא בשליחות זו, ות"ח מראש.

ז'תשצ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 62, מצילום כתי"ק בשולי אגרת ר' מענדל הורביץ.

הערתו ע"ד הר"ח: במכתבו: אודות השלשה ספרים ששלחתם... אמנם תוכן הספרים נכוחים ונכונים ואין לפקפק בדבר, אף מגרעת אחת מצאתי, הראשי תיבות המה למכביר ורבים, מה אין באפשרי לעמוד על אופים, ע"כ לפי ענ"ד צריכים למעט בר,ת בכל מה דאפשר למען לא יהיו בעינינ הקורא כספר החתום.

בנוגע לחאוענסאן: במכתבו: קיימתי בקשתכם ומלאתי רצונכם, ודיברתי עם הזקן והישיש מר חאווינסאן אודות הספרים שברצונכם להספיסם, ומצאתי כמה מגרעות...

הוא סומא... הוא זקן... חילק את הונו ורכושו ליוצאי חלציו... שלח למו"ר סך מאר דאלאר ולא נשאר לו מאומה.

ואמר אשר ימסרו לחאווענסאן: ראה בזה אג"ק אדמור, מוהריי"צ נ"ע, ח"ח אגרת ב'שעו-ז. וראה גם שם ח"ו אגרות א'תקפא-ב. חי"ג אגרת ד'תתנה.