ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצא

[יו"ד אלול תש"ד]

Colel Chabad P.O.B.5046 Jerusalem

My father Levi Yitzchok Ben Zelda Rachel dead, please say Kadish, Learn Mishnayos all year. Pray health my mother, Chana Bas Rachel.

Mendel Schnersohn

[תרגום חפשי]

לכולל חב"ד ת.ד. 5046 ירושלים

אבי, לוי יצחק בן זעלדא רחל נפטר. בבקשה לאמר קדיש וללמוד משניות כל השנה.

להתפלל עבור בריאות אמי, חנה בת רחל.

מענדל שניאורסאהן

ז'תשצא

צילום המברק נדפסה ב"ימי מלך" ח"ב ע' 438.