ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצג

[תש"ד]

ב"ה

אל ידידנו התמימים ואנ"ש בעי"ת תל-אביב

שלום וברכה!

זה שנה שלישית אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א יסד את הוצאת הספרים "קה"ת, אשר מטרתה לעסוק בהוצאת הספרים וחוברות שונות, כגון ספרי נגלה, דא"ח, ענינים של חיזוק היהדות, וספרי חינוך וספרי קריאה על טהרת הקודש.

באמצעות "קה"ת, מוציאים לאור את ספריהם: "מערכת אוצר

החסידים - ליובאוויטש", "מחנה ישראל" וה"מרכז לעניני חינוך".

בטח ידוע לכב' ע"ד אותם הספרים והחוברות אשר בע"ה הופיעו כבר ע"י "קה"ת, ואי אפשר לשער התועלת המרובה שעניני הדפוס הנ"ל הביאו לחיזוק התורה והיהדות.

אבל כמו שהחובה כאן - להשתדל בעצם הוצאת הספרים בהידור הכי אפשרי, כן מוטלת חובה קדושה על כל התמימים ואנ"ש שי', שומרי הוראות קודש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לכל אשר יצוה, להשתדל בכל מקומות מגוריהם בהפצת הספרים, אשר הפצה זו פירושה: א) כדי לזכות יותר ויותר אנשים בלימוד הספרים ובקריאתם, ב) כדי להרבות בהכנסות הכספיות ולהקל ע"י זה אתה אפשרות להוציא עוד ספרים.

ואף שכל אחד ואחד מאנ"ש מחויב לעשות בזה גם באופן פרטי כפי יכלתו, הנה ההצלחה הכי גדולה בהפצה אפשרית רק ע"י עבודה [..] ומסודרת בכל עיר ומחוז.

ולכן הננו לפנות עליכם בהצעה להתאסף יחד לדון ע"ד שאלה זו, ולארגן ועד מיוחד אשר ישתדל בהפצת הספרים הנ"ל בתל-אביב ובסביבותי' בסדר הכי טוב, ובאופן שלא תחסר הגעת הספרים אפילו לאחד שיש איזו אפשרות להשפיע עליו שיקרא בספרים הראויים לו, כל אחד לפי מדרגתו.

בטוחים אנו שכמונו כמוכם תכירו בנחיצות הדבר, ותבשרנו בקרוב ע"ד הוצאת הדבר מן הכח אל הפועל.

פרטי המשלוח מכאן ידועים לידידינו הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוהר"א שי' קאראסיק.

והשי"ת יזכנו כולנו להיות מהמשתתפים בהפצת מעינותיך שיגיעו גם חוצה ולראות עי"ז בגאולה שלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

ז'תשצג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 60, מצילום האגרת, כת"י המזכיר הרחמ"א חדקוב ע,ה, מוגה בכתי"ק אדמו"ר שליט"א, בצירוף הוראה עה"ג, שיעתיקוה במכונת כתיבה על נייר המכתבים של קה"ת ושתומסר לו לחתימה.

זה שנה שלישית... קה"ת: נוסדה בשנת תש"ב וא"כ נכתבה בשנת תש"ד.

ועד מיוחד: ראה לעיל אגרת ז'תשפד, ובהנסמן בהערות שם.

פרטי... קאראסיק: ראה לעיל אגרת ז'תשפה.