ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצד

ב"ה, זאת כחנוכה, תש"ח

להנכבד והנעלה איש רב פעלים וי"א וו"ח

כו' מוהר"ה

בלאך

שלום וברכה!

במענה על כתבו מיום ד' חנוכה,

הצעתי תוכן מכתבו לפני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ואין בדעתו לקנות את הספרים וכת"י אשר הזכיר במכתבו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועה"פ

צויתי לשלוח לו - בחבילה מיוחדת - הוצאתנו האחורנה שבה מדובר ג"כ ע"ד עסקנות הצבורית של נשיאי חב"ד.

ז'תשצד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 63, מהעתק המזכירות.

יו"ר ועה"פ: קה"ת.