ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצה

ב"ה, ה' טבת, תש"ה

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו, בצירוף ההמחאות של מר פ. ראטענבערג נתקבלו. ות"ח על טרחתו בזה.

תקותי חזקה, אשר מכאן ולהבא יתענין כבו', וכן אחיו הנכבדים שי', בעבודת המרכז לעניני חינוך לכל פרטי' ויתנו לנו עזרתם בכל אפשריותם ויכלתם.

כי עבודה זו מרובת גונים היא, ובלי ספק אשר כמה סניפים ממנה יענינו אותם ביותר ויוכלו להשתתף בהם בעצמם וכן ע"י השפעתם על אחרים.

בפרשת השבוע על הפסוק (ויגש מו, כח) ואת יהודא שלח לפניו פירש"י לתקן לו בית תלמוד, כי קודם שבא יעקב למצרים - מקום חדש - כבר הכין לו שם בית מדרש, ודאג לחינוך בניו ובנותיו.

וכמו שהוא במקום כך הוא בזמן, שכל הרוצה שגם בעתיד יהי' דור ישרים יבורך מבני ובנות ישראל עליו להשתדל לעשות בעוד מועד כל ההכנות הדרושות לזה, וזהו ענין החינוך שמדריכים ילדים וילדות מקטנותם בדרך הטוב והישר.

ותפקיד "מרכז לעניני חינוך" ומטרתו אשר הציג לו כ"ק מו"ח אדמור שליט"א ביסדו את ה"מרכז" ובהעמיסו עול הנהלת ועד הפועל על שכמי, הוא להשתדל שתהי' הדרכה זו על טהרת הקודש ומבלי חלוק מפלגה, כי מתענין המרכז לעיני חינוך בכל חוגי עם ישראל, חסידים, עולם'שע, ובני אונגארן, בני פולין, וכו'. וכל המשתתף בעבודה זו הרי הוא ממיסדי ובוני הדור הצעיר שיהיו לגאון ולתפארת עמנו בני ישראל.

בתקוה לשמוע ממנו בענינים של פועל לעתים תכופות, ובברכה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

ז'תשצה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 46, והושלמה ע"פ העתקה.