ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצו

ב"ה, יו ג' ב' שבט, תש"ה

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו

כפי בקשתו נתנו לו בחלוקת הש"ס מס' נדה.

בענין הסדר לפני החתונה הנה א"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א שאין בזה סדר שוה לכאו"א, ועל כאו"א לברר את המתאים אליו, ועצתי שישאל את פי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א עד"ז.

ולהעיר ממרז"ל (מכילתא הובא בפרש"י יתרו יט, כד) על יום חתונתו זה מ"ת שהי' אז משה מחיצה בפ"ע אהרן מחיצה בפ"ע כו'.

בברכת לאלת רלתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשצו

מהעתק המזכירות.

יו"ר ועד הפועל: מחנה ישראל.