ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצז

ב"ה, כ"ב אדר, תש"ה

כבוד הרה"ג הנודע לתהלה מהר"ש שי'

שיינפעלד

לונדון

שלום וברכה!

מכתבו מיום ה-8 לחדש יאנואר הגיעני, ונהניתי לשמוע מעבודתם הפורי' לחיזוק הדת בין אנשי החיל היהודים. גם הרב העשיל שזה לא כבר בא לכאן מלונדון הרבה לדבר בשבחו של כת"ר בתור הרוח החי' בעבודה נעלה זו.

"מחנה ישראל" שנוסדה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מוקדשה לחיזוק התורה והיהדות וכמובן נכונים אנו להיות לעזר לכת"ר בכל האפשר.

והנה הלכה למעשה הייתי מציע לכת"ר לבוא בקשר עם הרב בנימינסאן שבלונדון שאצלו נמצאים עקז' אחדים מכל אשר הופיע אצלנו מעניני דפוס, ועל פיהם יוכל לשער פרטי הכובד והגודל של הספרים והחבורת הנחוצים להגשת הבקשה לרשיון.

מצדנו מוכנים אנו לשלוח להם מהספרים והחוברות שלנו בעד הנחה מיוחדת של שליש המחיר. ואם יוכלו להשיג הרשיון על אתר, מה טוב, אבל באם נצטרך לשלוח להם על חשבוננו, מוכנים אנו ג"כ לוותר על מחצית דמי המשלוח. לפי דעתנו, מספיק הי' בפעם הראשונה לשלוח מח-20 עד 25 עקז' לדוגמא, ואם יהי' צורך נשלח עוד אי"ה.

בנוגע ה"טראנספארמער" של מכונת-שיק, חקרנו אצל המשרד המרכזי בניו-יארק והודיעו לנו כי רק אחדים נמצאים למכירה, באשר זה כמה זמן שאין מכינים כאלה לרגלי המלחמה; רק שנים שלשה אפשר להשיג 2$.75 כל אחד.

בברכת הצלחה בעבודתם, ובחג כשר ושמח, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ז'תשצז

מהעתק המזכירות.

יו"ר ועד הפועל: מחנה ישראל.