ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצח

ב"ה, כ"ה אייר, תש"ה

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהר"א שי'

הלוי פאפאק

שלום וברכה!

שאלונו לאיש מתאים למשרת רבנות באחת הבהכנ"ס בטשיקאגא (צ"ל נואם טוב באנגלית). הרב דעתה שם יש לו לערך כעשר אלף שקל בשנה, כפי שכותב לי מר יעקב שי' כ"ץ, אבל הוא בחור ואין שבעים רצון ממנו.

שאלתי את כ"ק מו"ח אדמו"ר, שליט"א אם הוא מתאים לזה, והסכים, וא"ל שאכתוב עד"ז אליו, אם מסכים ע"ז בכלל יכול לנסוע תיכף לשם להבחן. ויודיעני תיכף מזה ואכתוב מצדי לשם. בכל אופן מטובו להודיעני החלטתו בזה בהקדם.

מוסג"פ מכ' כ"ק מו"ח אד"ש הכללי. מחכה מכתבו ופ"ש כל הדו"ש,

הרב מנחם שניאורסאהן

לע"ע ישאר הנ"ל בסוד.

ז'תשצח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 76, מהעתק המזכירות.

הרה"ח... פאפאק: אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ג'סח.