ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשצט

ב"ה, יום ד' כ"ב מנ"א, תש"ה

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א ובעל מרץ

וכו' התמים

מוהרמ"פ שי' הכהן

שלום וברכה!

מצב בריאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הוטב, כן ישלח לו השי"ת רפו"ש בקרוב ממש אכי"ר.

וכבר העירותי במכתב לא', ממרז"ל רפואה בשמינית, נר השמיני (בדורות נשיאי החסידות הכללית), מדריגת יוסף (מלך השמיני הדר - הוספות לתו"א ויחי) יצחק (ח"פ הוי' - אוה"ת להצ"צ דף ד"ש, א) ואכמ"ל בביאור הענין.

בטח משתמש בהזדמנותו למקום חדש לתועלת עניני הקובץ, מל"ח, ומחנה, ומד' מצעדי גבר כוננו.

בברכת לאלתר לתשובה ללאתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

מה שהעיר ע"ד ה[ש]קו"ט בתורת שמואל (ש"ה ע' נד) - כללות ההמשך וכמו"כ ענין זה בפרט, בא הרחב תוכן ד"ה להבין ענין הברכות שבלקו"ת לג"פ (עיי"ש ' לו, ע"א) וכמוש"כ במפתח בהערה.

ז'תשצט

מהעתק המזכירות.

מוהרמ"פ: כץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסה, ובהנסמן בהערותשם.

מצב בריאות: ראע אג"ק שלו ח"ח בשוה"ג לאגרת ב'תשלו.

במכתב לא': לעיל ח"ב אגרת קפ.

אוה"ח: בראשית כרך ב.

למקום חדש: במחנה קיץ.

הקובץ: ליובאוויטש.

יו"ר ועד הפועל: מחנה ישראל.

ש"ה: יונתי תר"ם.

שבלקו"ת לג"פ: האוה"ת בראשית (כרך ג) תקנא, א.

עיי"ש ד' לו, ע"א: ובאוה"ת שם תקסג, ב.