ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתא

[תשרי תש"ו]

ב"ה,

במענה על ברכתו

יתברך עם כב"ב שי' בגמח"ט לכט"ס,.

ובשנה זו נזכה כולנו לקיום היעוד דוהי' באחרית הימים - ות"י ביומוהי דמשיחא - ופרה ודוב תרעינה יחדיו, וכמשנ"ת בלקו"ת, לג"פ ס"ז ע"ב.

מ. שניאורסאהן

ז'תתא

צילום כתי"ק על כרטיס ברכת השנה, נדפס ב"ימי מלך" ח"ב ע' 578.

ודוב:רמז לשם הנמען מו"ה דובער חסקינד. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסב, ובהנסמן בהערות שם.

לקו"ת לג"פ:: אוה"ת נח כרך ג' תערב סע"א ואילך.