ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתד

[קיץ תש"ו]

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו'

מהורא"א שי'

שלום וברכה!

מש"כ בענין שנדחקתי לפרש מקרא קדש אשבת, הנה לא עלי תלונותיו, וכבר כתבתי במכ' הקודם, אשר כן כתב הלבוש, המט"מ וכו' ולא באתי אלא לפרש דבריהם.

באיווי כט"ס ובברכת לאל"ת לאל"ג.

ז'תתד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 132, מכתי"ק בשולי אגרת הנמען מוהרא"א אקסלרוד.

אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתע, ובנסמן בהערות שם. לקמן ז'תתלג.

שנדחקתי: לעיל ח"ב אגרת רכט, מיום ו' אייר תש"ו.

לאל"ח לאל"ג: לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.