ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתה

[תחילת ה'תש"ז]

ב"ה

הנכבד והנעלה אי"א וו"ח וכו' הרש"מ שי'

קאלמאנסאן

שלום וברכה!

נודעתי זה לא כבר, אשר אולי אפשר לכתוב לאמי מורתי שליט"א ע"י כתובת זו, והנני מנסה לעשות ככה ומטובו למסור לה מכתבי המוסג"פ, ולהודיעני עד"ז. לא אפונה אשר כל אנ"ש עוזרים לה ככל האפשרי על חשבוני, וכמובן עלי לסלק בצירוף ת"ח נפשיית וכו'.

אם יגיעם מכ' זה, בטח יודיעוני באיזה אופן יש לכתוב אליהם מכאן ולהבא, אם לשלוח מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כך וכיו"ב.

אקצר מפני החפזון ואחכה למכתבו מענה מפורט.

המאווה לו ולכל אנ"ש ודו"ש כט"ס בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

ז'תתה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 65, מצילום כתי"ק.

הרש"מ שי' קאלמאנסאן: אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ד ה'צ, ובהנסמןב הערות שם.

לקמן ז'תתו. ז'תתח. ז'תתי. ז'תתיז-ח.

לאמי מורתי: שניצלה בתקופה זו מורסיה, והיתה על אם הדרך לפריז ומשם לארה"ב.

ע"י כתובת זו: היינו ע,יה רש"מ, שלאחר זניצל מרוסיה נשאר בפראג, לעזור לניצולים בדרכם לארצות הרווחה. ראה תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית ע' תה.

למסור לה מכתבי: באגרת ג' ויחי תש"ז (לעיל ח"ב אגרת רס) כותב "ות"ח על שלחו מכתבי לאמי".