ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתו

ב"ה ר"ח אדר, ה'תש"ז

ברוקלין.

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"מ שי'

קאלמענסאן

שלום וברכה!

בבקשה רבה למסור מכ' המוסג"פ לאמי מורתי שליט"א. כן בטח מסר לה מכתבי ששלחתי זה מכבר על ידו. ורוב ת"ח על כל זה.

איני יודע למי לפנות לשם בפרט. ואולי יהי' מטובו למסור להם בשמי, שיתנו לה ככל מה שתשאל, ומובן שעלי לסלק, כפי הוראתם, בצירוף ת"ח.

אקוה אשר חבילות הספרים כבר קיבל (ונשלח עוד כשיאשר 9קבלתם ויקח א' מהם ויחליפו בס' התניא הנדפס שם וישלחנו לכאן. - תניא'ת אין אצלנו, לע"ע.

בודאי יאשר קבלת מכ' זה ויבשרני בשו"ט, וע"ד מ"ש בסוף אסת"ר הטוב ברבוי החסד ברבוי כו', וכדיוק רז"ל משנכנס אדר מרבין - דוקא - בשמחה.

החותם באיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

ז'תתו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 66, מצילום כתי"ק.

341מהרוש"מ שי' קאלמענסאן: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתה, ובהנסמן בהערות שם.

חבילות הספרים: ראה לעיל ח"א אגרת רס "כפי בקשתו נשלח על שמו כמה מהוצאותינו בחבילה בפני עצמה".