ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתז

ב"ה, כ"ג אייר, ה'תש"ז

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מהור"ל שי'

שלום וברכה!

בטח ידוע לו מנסיעתי לכאן ומקוה הנני אשר במשך זמן זה נתהוו אצלו חדשות משמחות, ובמצבו הפרטי ג"כ.

מוסג"פ מכ' ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר איס שי' קליובגאנט אל קרוביו יו"ח הררא"ד לאוואט, ובבקשה כפולה למסור המכ' לידם באופן כזה, שיביא תועלת היותר אפשרית בענין שילוח ויזא אליו וכו'. ומובטחני אשר ישתדל בזה בכל יכלתו, והאריכות אך למותר.

כפה"נ אסע מכאן לאחר חה"ש הבע"ל, ואסיים בברכת קבלת התורה בשמחה ופ"ש כל הדו"ש,

מ. שניאורסאהן

ז'תתז

מצילום האגרת, על נייר המכתבים של המלון בפריז.

מהור"ל שי': קרעמער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקה, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תתלב.

מנסיעתי לכאן: לפריז, כדי להבאי את אמו אתו עמו לארה"ב. ראה לעיל ח"ב ע' רג בשוה"ג.

מוסג"פ... קליובגאנט: ראה גם לעיל ח,ב אגרת רעח. ח"ג תיט. לקמן ז'תתכה-ו.

ז'תתלב. ז'תתמב.